Blogolj!
Október 1., csütörtök Malvin, Teréz
14-21 °C
EUR: 365,34 Ft
USD: 312,19 Ft
CHF: 338,01 Ft
75 éves Molnár Piroska, Kossuth-díjas színésznő
Részletek

Tájékoztató

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

A Cvikker Média Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2., adószám: 25180453-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-204483, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) vállalkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai: a szerződés tárgyát képező blogszolgáltatással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján a vállalkozó a fogyasztó által biztosított információt tárolja (Eker. tv. 2. § lc) és felületet biztosít a fogyasztó által biztosított információ nyilvánosság való közvetítéséhez.

A fogyasztó a https://www.blogstar.hu weboldalról blogot hozhat létre, közzétehet, szerkeszthet, és/vagy hozzászólhat mások blogjain a https://www.blogstar.hu weboldal alatt nyilvánosságra hozott tartalomhoz. A szolgáltatás keretében létrehozott blogokon hirdetési felületek kapnak helyet az ÁSZF 7.14., 7.15 és 8. 16. pontjában írt feltételekkel, amely a Szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezik. Hirdetési felületek nélkül a Szolgáltatás nem vehető igénybe.

A Szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe.

A Szolgáltatás a fogyasztó számára ingyenes.

A blogszolgáltatást biztosító program használati jogát a szerződő fél az ÁSZF-nek megfelelően megkapja.

 1. a vállalkozás neve: Cvikker Média Kft.

 2. a vállalkozás székhelyének postai címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2.

telefonszáma, a telefaxszáma: +36 303395716

elektronikus levelezési címe: cvikkermedia@gmail.com)

 1. a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2.

 2. a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege: ingyenes

Ezen felül felmerülő valamennyi költség (így különösen a fuvardíj vagy a postaköltség): nincs

További költségek merülhetnek fel: nem

 1. határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében: ingyenes

 2. a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja: nem minősül emelt díjnak.

 3. a teljesítés feltételei, így különösen a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidők, valamint a vállalkozás panaszkezelési módja: fizetés, fuvarozás nincs; a szolgáltatás a regisztráció visszaigazolásának időpontjától igénybe vehető. A szolgáltatás keretében létrehozott blogokon hirdetési felületek kapnak helyet. Panasz a vállalkozás jelen tájékoztató c) pontjában megjelölt elektronikus levelezési címén, vagy a d) pontban megjelölt postacímén tehető, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatja a fogyasztót.

 4. Elállási/Felmondási jog (Korm. r. 20. §) gyakorlásának határideje és egyéb feltételei (különösen a Korm. r. 22. §-ban foglaltak), valamint a 1. melléklet szerinti nyilatkozat-minta:

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Cvikker Média Kft., 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2. telefonszáma: +36 303395716 elektronikus levelezési címe: cvikkermedia@gmail.com) Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát1 is. Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Elállási/Felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és - a távollévők között kötött szerződés esetében - a termék postai küldeményként nem küldhető vissza: nincs

 2. a fogyasztó a Korm. r. 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a Korm. r. 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Korm. r. 20. § szerinti felmondási jogát: nem

 3. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. r. 20. § szerinti jogát: nem

 4. a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Cvikker Média Kft., hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Cvikker Média Kft., vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások: a szolgáltatást biztosító szoftver használatával, és az üzemeltetéssel kapcsolatban a Gyakori Kérdések menüpontban talál segítséget, információkat a következő hivatkozáson: http://www.blogstar.hu /gyakori-kerdesek/.

valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről; nincs.

 1. rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex: nem, a magatartási kódexről történő másolatkérés módja: nem/nem lehetséges.

 2. határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés megszüntetésének feltételei: A fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani e Tájékoztató i) pontjában szabályozott módon és időben. A szerződést a fogyasztó vagy a vállalkozó a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, 15 nap felmondási idővel jogosult felmondani (rendes felmondás). A szerződést a fogyasztó vagy a vállalkozó a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal jogosult felmondani, az ÁSZF-ben szabályozott esetekben. A szerződés megszüntethető a felek közös megegyezésével is.

 3. a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről: a szerződés határozatlan időre jön létre.

 4. a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama: 2 nap.

 5. a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről: nincs.

 6. a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről: szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általunk üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégeztük, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissítjük felhasználó adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

 7. a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően: az elkészített blogfelület böngésző független módon együttműködnek minden operációs rendszerrel.

 8. a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; A vállalkozás és a fogyasztó jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A vállalkozás és a fogyasztó közötti jogvita esetén panasz a vállalkozás jelen tájékoztató c) pontjában megjelölt elektronikus levelezési címén, vagy a d) pontban megjelölt postacímén tehető írásban, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatja a fogyasztót. A fogyasztó az elektronikus üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni vállalkozótól, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a vállalkozás tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy fogyasztó békéltető testülethez (ld.: w) pont), vagy bírósághoz fordulhat az ÁSZF 12.3. pontjának rendelkezése szerint.

 9. a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címe: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Az e tájékoztató szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

A szerződéskötés technikai lépéseinek leírása megtekinthető az általános szerződési feltételek (ÁSZF), (blogstar.hu/aszf/) 5. pontjában. A szerződés nyelve magyar.

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződések, azokat a Szolgáltató nem rögzíti, nem iktatja, utóbb nem hozzáférhetők.

A szerződésre a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat értékhatártól, vagy hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A regisztráció és a PROFIL kitöltése során megadott adatok módosíthatók, illetve törölhetők a megrendelés előtt. A megrendelést követően az elírt adatok kijavítása érdekében keresse a Szolgáltatót e tájékoztató c) pontjában írt elérhetőségen.Budapest, 2015. május 26.

Cvikker Média Kft.Németh Mihály Zsolt

ügyvezető1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

 1. A megfelelő jelölendő

1 Az Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza!https://azallatisember.blogstar.hu/2020/09/30/allati-sztori-huszonnegy-ev-utan-tert-haza-egy-galamb-/100782/

Állati sztori: huszonnégy év után tért haza egy galamb!

Olyan történt, amire senki sem számított, tekintettel arra, hogy tizenöt-huszonöt évet élnek ezek a madarak.
állat
Az állat is ember
https://szinesvilag.blogstar.hu/2020/09/30/kigyogyult-a-koronavirusbol-a-sef-de-nem-erez-illatokat-es-izeket/100788/

Kigyógyult a koronavírusból a séf, de nem érez illatokat és ízeket

Brazíliában közel 4,8 millió ember kapta már el a koronavírust. Ezek egyike Dudu Mesquita, aki egy brazil étteremlánc séfjeként dolgozik.
bulvár
A világ színes