Blogolj!
Október 1., csütörtök Malvin, Teréz
14-21 °C
EUR: 365,34 Ft
USD: 312,19 Ft
CHF: 338,01 Ft
75 éves Molnár Piroska, Kossuth-díjas színésznő
Részletek

Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I.) BEVEZETÉS

Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy Magyarország Alaptörvénye VI. cikke és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban tájékoztassa az Érintett természetes személyeket az Cvikker Média Kft. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás létrejöttéhez, nyújtásához szükségesen általa kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés elveiről, jogalapjáról és módjáról, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyéb jogszabályi rendelkezésekről.

II.) ÁLTALÁNOS RENDELEKZÉSEK

 1. A szabályzat hatálya: e tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a Szolgáltató által természetes személy Érintettnek nyújtott szolgáltatásával kapcsolatos minden adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira vonatkozik.

 2. Értelmező rendelkezések:

Érintett (Látogató/ügyfél/felhasználó):

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; A személyes adatok védelmével, kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések a természetes személy Érintettekre vonatkoznak, akik vonatkozásában a személyes adat meghatározás értelmezhetőA Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele kapcsán Érintetten a Látogatót, Ügyfelet, Felhasználót is érteni kell.

  1. Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  1. Hozzájárulás:

az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  1. Tiltakozás:

az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  1. Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

  1. Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  1. Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  1. Nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  1. Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  1. Adatmegjelölés:

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

  1. Adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  1. Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  1. Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  1. Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

  1. Adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

  1. Harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  1. EGT-állam:

az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

  1. harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

III.) A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1A Szolgáltató által kezelt személyes adatok

a) Az adatkezelés elvei és célja, a személyes adatok fajtája

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A célhoz kötöttség alapelve alapján a Szolgáltató, a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez, a szolgáltatás teljesítéséhez, az Érintett azonosításához elengedhetetlen (elégséges) és a cél elérésére alkalmas személyes adatokat kezeli:

aa) A regisztráció céljából kezelt adatok: név, e-mail cím, jelszó. Facebook accounttal történő regisztráció esetén facebook átadja a Szolgáltatónak a Felhasználó nevét, email címéttelefonszámát és ismerős listáját.

A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő az online ügylet lebonyolítása, a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

ab) A honlapon a PROFIL kitöltése során kért adatok:

   1. természetes személy családi és utóneve

nick név (nem kötelező)

profilkép (avatar)

   1. telefonszám (nem facebook accounttal való regisztráció esetén)

A PROFIL kitöltése során megadott adatokat az adatkezelő, mint Szolgáltató, az online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció célból kezeli.

ac) A honlap látogatásakor, regisztráció nélkül is, az alábbi adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára, mely adatok konkrét személyhez nem köthetők:

IP cím

   1. Látogatás forrása

   1. Látogatás időpontja

   1. Oldalon eltöltött idő

   2. Oldalon megnézett tartalom

Az adatkezelő a fenti adatokat a Google Analytics szoftverrel monitorozza, rögzíti.

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például a https://www.blogstar.huoldalról elérhető blogszolgáltatásra történő regisztráció.

b) Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

c) Az adatkezelés módja

Az Érintettet az adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban (adatkezelés megkezdése előtt) és az Adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a jogszabály által előírt rendelkezésekről.

Az Érintett a szolgáltatás igénybevételét megelőzően az adatkezeléshez az ÁSZF 7.16. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul a honlapkészítő felületen történő regisztráció során.

A Szolgáltatási szerződés létrejöttét megelőzően az Érintettet kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni kell:

- hogy az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul;

- arról, hogy a Szolgáltató az Érintett mely személyes adatait kezeli;

- az adatkezelésre, feldolgozásra jogosultról;

- az adatkezelés időtartamáról;

- az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól;

- a jogorvoslat lehetőségéről;

- személyes adatkérésre törvény felhatalmazása alapján jogosult szervezeteknek (nyomozó hatóság, bíróság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat stb.), - jogszabályban meghatározott célból -, kérelmükre átadandó adokról;

- a megőrzendő adatokról.

Amennyiben a felek között Szolgáltatási szerződés létre jön, az Érintett adatait a Szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott ideig kezelhetiHa a Szolgáltatási szerződés nem jön létre, a Szolgáltató az Érintett adatait nyilvántartásából törli, kivéve, ha az Érintett másként rendelkezett.

A Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatót és Adatvédelmi szabályzatot honlapján elérhetővé teszi. A Szolgáltató, az Érintett kérése esetén, az Adatkezelési tájékoztatót illetve Adatvédelmi szabályzatot részére elektronikus úton megküldi.

d) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a regisztrációhoz szükséges adatokat az online ügylet lebonyolításához, a szolgáltatás nyújtásához, a PROFIL adatait online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció céljából kezeli, addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Az adatok Szerződés megszűnését követő 90. naptári napon törlésre kerülnek.

Az adatkezelő a hatályos magyar számviteli és adózási jogszabályokban meghatározott körben és időtartamra köteles megőrizni a teljesített szolgáltatásra vonatkozó adatokat.

2. Az Érintett adatatainak továbbítása

a) Adattovábbítás külföldre

Az érintett kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelő vagy adatfeldolgozó személyes adatot továbbíthat, vagy átadhat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére. Személyes adatott továbbítására vagy átadására sor kerülhet abban az esetben is, amennyiben az adatkezelésnek az Infotv. 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és - az Infotv. 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve - a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. [Infotv. 8. § (2)]

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben - az Infotv. 8. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában is - továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

b) Adattovábbítás belföldön

A Szolgáltató személyes adatkérésre törvény felhatalmazása alapján jogosult szervezeteknek (nyomozó hatóság, bíróság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat stb.), - jogszabályban meghatározott célból -, kérelmükre köteles átadni az Érintett nyilvántartott adatait.

c) Adattovábbítás az Érintett hozzájárulása alapján

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

3. Az Érintett jogai és érvényesítésük

 1. a) A tájékoztatás joga

Az Érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az Érintett

- általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról,

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

- az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltatónak a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kell megadnia, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban.

A Szolgáltató az Érintett tájékoztatását csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ez esetben írásban tájékoztania kell az Érintett a felvilágosítás megtagadásának jogszabályi hivatkozásáról, valamint a bírósági jogorvoslat igénybe vételének és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

b) A helyesbítés joga

Az Érintett kérheti a Szolgáltatónál a személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok a valóságnak nem felelnek meg.

c) Adatok törlése vagy zárolása

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az Érintett - az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

d) Az előzetes tájékoztatás joga

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

e) Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 1. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 1. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek az Infotv. 21. § (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az Infotv. 21. § (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

d) Bíróság, hatóság előtti jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. [Infotv. 22. §]

Az érintett jogosult Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. [Infotv. 52. §]

e) Kártérítés

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. A Szolgáltatói kötelezettségek

Az adatbiztonság követelménye

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltatóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, polgári jogi jogviszonyban lévő munkavállalók, megbízottak és alvállalkozók a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi kötelezettség teljesítésére kötelesek.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőnek lehetősége van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az igénybe vevőnek számolnia kell.

IV.) ADATKEZELŐ ADATAI, JOGFENNTARTÁS

Cégnév: Cvikker Média Kft.

Székhely: HU-1146 Budapest, Dózsa György út 11- fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-204483

Céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86867

Adószám: 25180453-2-42

Telefon: +36 06303395716

E-mail: cvikkermedia@gmail.com

Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel

Cvikker Média Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására azzal, hogy ennek időpontjáról az Érintett kellő időben a Szolgálató honlapján közzétett közleményben tájékoztatja.

V. JOGORVOSLAT

Amennyiben a Cvikker Média Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája van, forduljon hozzánk a cvikkermedia@gmail.com e-mail címen.

Panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

VI.) JOGSZABÁLYOK az adatkezelésre

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2018. május 24. napjától hatályos.https://azallatisember.blogstar.hu/2020/09/30/allati-sztori-huszonnegy-ev-utan-tert-haza-egy-galamb-/100782/

Állati sztori: huszonnégy év után tért haza egy galamb!

Olyan történt, amire senki sem számított, tekintettel arra, hogy tizenöt-huszonöt évet élnek ezek a madarak.
állat
Az állat is ember
https://ezatuti.blogstar.hu/2020/09/30/a-regi-lemez-hazug-soros-jelentessel-sorozza-brusszel-magyarorszagot/100802/

A régi lemez: hazug Soros-jelentéssel sorozza Brüsszel Magyarországot

Minő meglepetés: az Európai Bizottság hazánkat rugdosó „jogállamisági” jelentését tizenegy olyan „civil” szervezet tákolta össze, melyeket a milliárdos spekuláns, Soros György is támogat. Donáth Anna repes az örömtől, Varga Judit kijózanítja a liberányák huhogókat.
közélet
Ez a tuti