Blogolj!
Április 25., szerda Márk
24–29 °C
EUR: 313,13 Ft
USD: 256,18 Ft
CHF: 261,22 Ft
70 éves Andorai Péter, a nemzet színésze
Részletek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
(adatkezelés megkezdése előtt)

 1. A https://www.blogstar.hu honlapot (továbbiakban: honlap) működtető Cvikker Média Kft. Szolgáltató, úgyis, mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő), tájékoztatja a honlap természetes személy Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz, illetve PROFIL kitöltéshez kötött.

A regisztráció, illetve a PROFIL kitöltése során a természetes személytől megadni kért adatok személyes adatnak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a Látogató, Felhasználó hozzájárulásán alapul.

 1. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályi rendelkezéseket betartja:

    • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk

    • A Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,

    • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

    • a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

    • a 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

    • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

 1. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap látogatásakor regisztráció nélkül is az alábbi adatok kerülnek rögzítésre statisztikai elemzés céljára, mely adatok konkrét személyhez nem köthetők:

 • IP cím

 • Látogatás forrása

 • Látogatás időpontja

 • Oldalon eltöltött idő

 • Oldalon megnézett tartalom

 • Az adatkezelő a fenti adatokat a Google Analytics szoftverrel monitorozza, rögzíti.

 1. A honlapon, a regisztráció során kért adatok:

 • név

 • e-mail cím

 • jelszó vagy facebook accounttal történő regisztráció esetén Facebook átadja az adatkezelőnek a Felhasználó

 • nevét,

 • email címét,

 • telefonszámát és

 • ismerős listáját.

A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő az online ügylet lebonyolítása, a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

 1. A honlapon a PROFIL kitöltése során kért adatok:

 • természetes személy családi és utóneve

 • nick név (nem kötelező)

 • profilkép (avatar)

 • telefonszám (nem facebook accounttal való regisztráció esetén)

A PROFIL kitöltése során megadott adatokat az adatkezelő, mint Szolgáltató, az online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció célból kezeli.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a https://www.blogstar.hu weblap rendszere cookie-t használ a hatékony működés érdekében. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

 1. Adatkezelésre, feldolgozásra jogosult:

Cégnév: Cvikker Média Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-204483

Céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: cvikkermedia@gmail.com

Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a regisztrációhoz szükséges adatokat az online ügylet lebonyolításához, a szolgáltatás nyújtásához, a PROFIL adatait online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció céljából kezeli, addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Az adatok Szerződés megszűnését követő 90. naptári napon törlésre kerülnek.

Az adatkezelő a hatályos magyar számviteli és adózási jogszabályokban meghatározott körben és időtartamra köteles megőrizni a teljesített szolgáltatásra vonatkozó adatokat.

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Felhasználót a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján megilleti az adatkezeléssel összefüggésben: a tájékoztatás és helyesbítés joga, az adatok törlése vagy zárolása kérése, az előzetes tájékoztatás és tiltakozás joga és a bíróság, hatóság előtti jogérvényesítés joga. A Felhasználót megillető jogok tartalmának részletes leírása megtekinthető az adatkezelő Adatvédelmi szabályzatának III.) 3. pontjában.

 1. Jogorvoslat lehetősége:

Amennyiben a Cvikker Média Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája van, forduljon hozzánk e tájékoztatóban írt e-mail címen.

Panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. 1. A felhasználás célja, általános rendelkezések:

Adatkezelő, a célhoz kötöttség alapelve szerint (Infotv. 4.§), a Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

A Felhasználó az adatkezeléshez az ÁSZF 7.16. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul a https://www.blogstar.hu felületen történő regisztráció során. A Felhasználó ÁSZF 7.13. pontjában tett nyilatkozatával hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a PROFIL-ban megadott email címre a Szolgáltatást érintő hírekről és a Szolgáltató partnerei és hirdetői ajánlatáról. A Felhasználó ÁSZF 7.14. pontjában tett nyilatkozatával hozzájárul, hogy a Szolgáltató saját, illetve harmadik személy hirdetését és/vagy reklámját elhelyezze a Szolgáltató által biztosított, a Felhasználó szerkesztésében lévő blogfelületen, kivéve a 7.15. pontban meghatározott felületet.

Az adatkezelő a Felhasználó adatait a Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja.

Szolgáltató az adatot meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például a https://www.blogstar.hu oldalról elérhető blogszolgáltatásra történő regisztráció.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli. Az adatkezelő személyes adatkérésre törvény felhatalmazása alapján jogosult szervezeteknek (nyomozó ható́ság, bíróság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat stb.) - jogszabályban meghatározott célból - kérelmükre köteles átadni a Felhasználó nyilvántartott adatait.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán a Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az Felhasználónak számolnia kell.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására azzal, hogy ennek időpontjáról a Látogatót, Felhasználót 15 nappal megelőzően az adatkezelő honlapján közzétett közleményben tájékoztatja.Budapest 2015. május 26.