Blogolj!
Itt a vélemény számít!
2017. 06. 28. | szerda | EUR: 309,40 Ft | USD: 272,95 Ft | CHF: 284,01 Ft

Tájékoztató

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

A Cvikker Média Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2., adószám: 25180453-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-204483, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) vállalkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai: a szerződés tárgyát képező blogszolgáltatással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján a vállalkozó a fogyasztó által biztosított információt tárolja (Eker. tv. 2. § lc) és felületet biztosít a fogyasztó által biztosított információ nyilvánosság való közvetítéséhez.

A fogyasztó a http://www.blogstar.hu weboldalról blogot hozhat létre, közzétehet, szerkeszthet, és/vagy hozzászólhat mások blogjain a http://www.blogstar.hu weboldal alatt nyilvánosságra hozott tartalomhoz. A szolgáltatás keretében létrehozott blogokon hirdetési felületek kapnak helyet az ÁSZF 7.14., 7.15 és 8. 16. pontjában írt feltételekkel, amely a Szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezik. Hirdetési felületek nélkül a Szolgáltatás nem vehető igénybe.

A Szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe.

A Szolgáltatás a fogyasztó számára ingyenes.

A blogszolgáltatást biztosító program használati jogát a szerződő fél az ÁSZF-nek megfelelően megkapja.

 1. a vállalkozás neve: Cvikker Média Kft.

 2. a vállalkozás székhelyének postai címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2.

telefonszáma, a telefaxszáma: +36 303395716

elektronikus levelezési címe: cvikkermedia@gmail.com)

 1. a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2.

 2. a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege: ingyenes

Ezen felül felmerülő valamennyi költség (így különösen a fuvardíj vagy a postaköltség): nincs

További költségek merülhetnek fel: nem

 1. határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében: ingyenes

 2. a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja: nem minősül emelt díjnak.

 3. a teljesítés feltételei, így különösen a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidők, valamint a vállalkozás panaszkezelési módja: fizetés, fuvarozás nincs; a szolgáltatás a regisztráció visszaigazolásának időpontjától igénybe vehető. A szolgáltatás keretében létrehozott blogokon hirdetési felületek kapnak helyet. Panasz a vállalkozás jelen tájékoztató c) pontjában megjelölt elektronikus levelezési címén, vagy a d) pontban megjelölt postacímén tehető, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatja a fogyasztót.

 4. Elállási/Felmondási jog (Korm. r. 20. §) gyakorlásának határideje és egyéb feltételei (különösen a Korm. r. 22. §-ban foglaltak), valamint a 1. melléklet szerinti nyilatkozat-minta:

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Cvikker Média Kft., 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2. telefonszáma: +36 303395716 elektronikus levelezési címe: cvikkermedia@gmail.com) Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát1 is. Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Elállási/Felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és - a távollévők között kötött szerződés esetében - a termék postai küldeményként nem küldhető vissza: nincs

 2. a fogyasztó a Korm. r. 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a Korm. r. 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Korm. r. 20. § szerinti felmondási jogát: nem

 3. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. r. 20. § szerinti jogát: nem

 4. a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Cvikker Média Kft., hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Cvikker Média Kft., vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások: a szolgáltatást biztosító szoftver használatával, és az üzemeltetéssel kapcsolatban a Gyakori Kérdések menüpontban talál segítséget, információkat a következő hivatkozáson: http://www.blogstar.hu /gyakori-kerdesek/.

valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről; nincs.

 1. rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex: nem, a magatartási kódexről történő másolatkérés módja: nem/nem lehetséges.

 2. határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés megszüntetésének feltételei: A fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani e Tájékoztató i) pontjában szabályozott módon és időben. A szerződést a fogyasztó vagy a vállalkozó a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, 15 nap felmondási idővel jogosult felmondani (rendes felmondás). A szerződést a fogyasztó vagy a vállalkozó a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal jogosult felmondani, az ÁSZF-ben szabályozott esetekben. A szerződés megszüntethető a felek közös megegyezésével is.

 3. a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről: a szerződés határozatlan időre jön létre.

 4. a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama: 2 nap.

 5. a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről: nincs.

 6. a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről: szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általunk üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégeztük, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissítjük felhasználó adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

 7. a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően: az elkészített blogfelület böngésző független módon együttműködnek minden operációs rendszerrel.

 8. a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; A vállalkozás és a fogyasztó jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A vállalkozás és a fogyasztó közötti jogvita esetén panasz a vállalkozás jelen tájékoztató c) pontjában megjelölt elektronikus levelezési címén, vagy a d) pontban megjelölt postacímén tehető írásban, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatja a fogyasztót. A fogyasztó az elektronikus üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni vállalkozótól, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a vállalkozás tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy fogyasztó békéltető testülethez (ld.: w) pont), vagy bírósághoz fordulhat az ÁSZF 12.3. pontjának rendelkezése szerint.

 9. a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címe: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Az e tájékoztató szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

A szerződéskötés technikai lépéseinek leírása megtekinthető az általános szerződési feltételek (ÁSZF), (blogstar.hu/aszf/) 5. pontjában. A szerződés nyelve magyar.

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződések, azokat a Szolgáltató nem rögzíti, nem iktatja, utóbb nem hozzáférhetők.

A szerződésre a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat értékhatártól, vagy hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A regisztráció és a PROFIL kitöltése során megadott adatok módosíthatók, illetve törölhetők a megrendelés előtt. A megrendelést követően az elírt adatok kijavítása érdekében keresse a Szolgáltatót e tájékoztató c) pontjában írt elérhetőségen.Budapest, 2015. május 26.

Cvikker Média Kft.Németh Mihály Zsolt

ügyvezető1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

 1. A megfelelő jelölendő

1 Az Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza!http://ecoblogstar.blogstar.hu/2017/06/28/versenykepesebb-lett-a-hazai-kozuti-arufuvarozas/39777/

Versenyképesebb lett a hazai közúti árufuvarozás

Az ágazat magyarországi vállalkozásai versenyhelyzetének erősítését célzó kormányzati intézkedéssorozat legtöbb eleme már megvalósult, azonban a szektor számára súlyos kihívást jelentenek a nyugat-európai protekcionista piacvédő lépések.
gazdaság
eco-blogstar
http://aktualis.blogstar.hu/2017/06/28/a-hatosag-elrendelte-az-aurora-kioszk-es-aurora-kert-azonnali-bezarasat/39786/

A hatóság elrendelte az Auróra Kioszk és Auróra Kert azonnali bezárását

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalának jegyzője szerdán bezáratta az Auróra utca 9. és 11. szám alatti Auróra Kioszkot és Auróra Kertet.
közélet
aktuális